Anglais | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Na začátku této práce bylo zmíněno...
We opened this paper by noting…
Utilisé comme résumé de la thèse
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
The foregoing discussion has attempted to…
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
The hypotheses were tested with data covering…
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Abych to shrnul(a),...
To sum up…
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Souhrnně lze říci,...
In summary, …
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Celkem vzato...
All in all…
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Celkem vzato...
By and large…
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... nás vede k závěru, že...
…leads us to the conclusion that…
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
The arguments given above prove that…
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Vidíme tedy, že...
We can see then, that…
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
To vše poukazuje na skutečnost, že...
All of this points to the fact that…
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Pochopení... může pomoci odhalit...
Understanding...can help reveal…
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Zároveň...
On balance…
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Utilisé pour exprimer le but de la thèse