Chinois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Na začátku této práce bylo zmíněno...
我们以说明...开始这篇论文
Utilisé comme résumé de la thèse
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
前面的讨论旨在...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
假设被...方面的数据验证
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Abych to shrnul(a),...
总结来说,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Souhrnně lze říci,...
归纳一下,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Celkem vzato...
总之,...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Celkem vzato...
总体而言,...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... nás vede k závěru, že...
...让我们得出...的结论
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
上述论据证实...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Vidíme tedy, že...
我们可以看出...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
To vše poukazuje na skutečnost, že...
所有这些都指向...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Pochopení... může pomoci odhalit...
了解...可以帮助揭示...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Zároveň...
权衡一下,...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
因此,我们的论点是有一些因素...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Utilisé pour exprimer le but de la thèse