Danois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Utilisé comme résumé de la thèse
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Abych to shrnul(a),...
Til at opsummere...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Souhrnně lze říci,...
Summarisk,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Celkem vzato...
Alt i alt...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Celkem vzato...
I det store og hele...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... nás vede k závěru, že...
...fører os til den konklusion at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Vidíme tedy, že...
Vi kan derefter se at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Alt dette peger på det faktum at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Pochopení... může pomoci odhalit...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Zároveň...
Ligevægtigt...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse