Suédois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Utilisé comme résumé de la thèse
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hypoteserna testades med data från ...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Abych to shrnul(a),...
Sammanfattningsvis ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Souhrnně lze říci,...
För att sammanfatta ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Celkem vzato...
Till slut...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Celkem vzato...
I stort sett/På det stora hela ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... nás vede k závěru, že...
... leder oss till slutsatsen att ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Argumenten ovan visar att ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Vidíme tedy, že...
Vi kan då se att ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Allt detta pekar på att ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Pochopení... může pomoci odhalit...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Zároveň...
På det hela taget ...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse