Chinois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
我们以说明...开始这篇论文
Utilisé comme résumé de la thèse
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
前面的讨论旨在...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
假设被...方面的数据验证
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
สรุปทั้งหมด...
总结来说,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
โดยสรุป...
归纳一下,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
ทั้งหมด...
总之,...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
โดยภาพรวมแล้ว...
总体而言,...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
...让我们得出...的结论
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
上述论据证实...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
เราสามารถเห็นได้ว่า...
我们可以看出...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
所有这些都指向...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
了解...可以帮助揭示...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
โดยสมดุลแล้ว...
权衡一下,...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
因此,我们的论点是有一些因素...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Utilisé pour exprimer le but de la thèse