Coréen | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Utilisé comme résumé de la thèse
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
สรุปทั้งหมด...
요약하면, ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
โดยสรุป...
요약하면, ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
ทั้งหมด...
대체로, ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
โดยภาพรวมแล้ว...
대체로, ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
เราสามารถเห็นได้ว่า...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
โดยสมดุลแล้ว...
모든 것을 고려하여, ...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Utilisé pour exprimer le but de la thèse