Arabe | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Utilisé comme résumé de la thèse
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Tóm lại...
لتلخيص ما سبق...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Tóm lại...
إجمالاً، ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Về tổng thể...
إجمالا...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Nhìn chung...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
نستطيع أن نرى أنّ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
... có thể giúp chứng tỏ...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Nhìn nhận một cách khách quan...
في نهاية الأمر...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse