Finnois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Utilisé comme résumé de la thèse
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Tóm lại...
Yhteenvetona...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Tóm lại...
Yhteenvetona...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Về tổng thể...
Kaiken kaikkiaan
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Nhìn chung...
Yleisesti ottaen
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Näemme siis, että...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
... có thể giúp chứng tỏ...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Nhìn nhận một cách khách quan...
Kaiken kaikkiaan
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse