Vietnamien | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
图表显示在...水平下保持稳定
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
图片中包含...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Utilisé pour décrire une image
该图表显示,...至...期间,...比...多
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

图表表明...,因此得出...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
图表的变化表明...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
图中有明确的分布模式,这意味着...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
因此,该图表可以用来预测...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

数字...代表...
Hình... minh họa...
Utilisé comme texte sous un diagramme
数字...表示...
Hình... thể hiện...
Utilisé comme texte sous un diagramme
示图...表示...
Biểu đồ... cho thấy...
Utilisé comme texte sous un diagramme
示图...描绘...
Biểu đồ... mô tả...
Utilisé comme texte sous un diagramme