Vietnamien | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Utilisé pour décrire une image
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Hình... minh họa...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Το σχήμα... δείχνει...
Hình... thể hiện...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Το διάγραμμα... διερευνά...
Biểu đồ... cho thấy...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Biểu đồ... mô tả...
Utilisé comme texte sous un diagramme