Allemand | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
De afbeelding bevat ...
Im Bild ist ... enthalten...
Utilisé pour décrire une image
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Afbeelding ... geeft ... weer.
Abbildung ... stellt ... dar.
Utilisé comme texte sous un diagramme
Afbeelding ... toont ...
Abbildung ... zeigt ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram ... onderzoekt ...
Diagramm ... untersucht...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram ... beschrijft ...
Diagramm ... beschreibt...
Utilisé comme texte sous un diagramme