Suédois | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
De afbeelding bevat ...
Bilden visar ...
Utilisé pour décrire une image
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Formen på diagrammet visar på att ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figur ... respresenterar ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Afbeelding ... toont ...
Figur ... visar ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram ... undersöker ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram ... beschrijft ...
Diagram ... skildrar ...
Utilisé comme texte sous un diagramme