Chinois | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
图表显示在...水平下保持稳定
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Rysunek zawiera...
图片中包含...
Utilisé pour décrire une image
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
图表表明...,因此得出...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Z kształtu wykresu wynika, że...
图表的变化表明...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
因此,该图表可以用来预测...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Rysunek... przedstawia...
数字...代表...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Rysunek... pokazuje...
数字...表示...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram...bada...
示图...表示...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram... zobrazowuje...
示图...描绘...
Utilisé comme texte sous un diagramme