Français | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Bilden visar ...
L'image contient...
Utilisé pour décrire une image
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Formen på diagrammet visar på att ...
La forme du graphique démontre que...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Figur ... respresenterar ...
Figure...représentant...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Figur ... visar ...
Figure...montrant...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram ... undersöker ...
Diagramme...examinant...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram ... skildrar ...
Diagramme...indiquant...
Utilisé comme texte sous un diagramme