Chinois | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
图表显示在...水平下保持稳定
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
图片中包含...
Utilisé pour décrire une image
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
图表表明...,因此得出...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
图表的变化表明...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
因此,该图表可以用来预测...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
数字...代表...
Utilisé comme texte sous un diagramme
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
数字...表示...
Utilisé comme texte sous un diagramme
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
示图...表示...
Utilisé comme texte sous un diagramme
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
示图...描绘...
Utilisé comme texte sous un diagramme