Vietnamien | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Utilisé pour décrire une image
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Hình... minh họa...
Utilisé comme texte sous un diagramme
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Hình... thể hiện...
Utilisé comme texte sous un diagramme
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Biểu đồ... cho thấy...
Utilisé comme texte sous un diagramme
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Biểu đồ... mô tả...
Utilisé comme texte sous un diagramme