Arabe | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
تحتوي الصورةُ على...
Utilisé pour décrire une image
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Hình... minh họa...
الشكل... يمثل...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Hình... thể hiện...
الشكل... يبيّن...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Biểu đồ... cho thấy...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Biểu đồ... mô tả...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Utilisé comme texte sous un diagramme