Chinois | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
图表显示在...水平下保持稳定
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
图片中包含...
Utilisé pour décrire une image
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
图表表明...,因此得出...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
图表的变化表明...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
因此,该图表可以用来预测...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Hình... minh họa...
数字...代表...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Hình... thể hiện...
数字...表示...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Biểu đồ... cho thấy...
示图...表示...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Biểu đồ... mô tả...
示图...描绘...
Utilisé comme texte sous un diagramme