Coréen | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
이 그림 속에는 ...
Utilisé pour décrire une image
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Hình... minh họa...
...를 나타내는 표
Utilisé comme texte sous un diagramme
Hình... thể hiện...
...을 보여주는 표
Utilisé comme texte sous un diagramme
Biểu đồ... cho thấy...
...을 관찰한 표
Utilisé comme texte sous un diagramme
Biểu đồ... mô tả...
...을 보여주는 표
Utilisé comme texte sous un diagramme