Suédois | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Bilden visar ...
Utilisé pour décrire une image
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Formen på diagrammet visar på att ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Hình... minh họa...
Figur ... respresenterar ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Hình... thể hiện...
Figur ... visar ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Biểu đồ... cho thấy...
Diagram ... undersöker ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Biểu đồ... mô tả...
Diagram ... skildrar ...
Utilisé comme texte sous un diagramme