Grec | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Ouverture générale pour introduire un sujet
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Ein beständiges Thema in ... ist...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Introduction des thèmes principaux
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Pour mettre en valeur votre étude
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Unsere Intention ist, ...
Ο σκοπός μας είναι...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Definitionsgemäß ... bedeutet...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Utilisé pour définir un certain mot
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Utilisé pour définir un certain mot
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Utilisé pour définir un certain mot
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Utilisé pour définir un certain mot
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Gemäß ... wird ... definiert als...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...wird im Allgemeinen verstanden als...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Une manière simple de définir un certain mot
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Damit meinen wir...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude