Hongrois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Közismert tény, miszerint...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Rengeteg anyag szól arról...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Ein beständiges Thema in ... ist...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Introduction des thèmes principaux
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Pour mettre en valeur votre étude
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Unsere Intention ist, ...
A célunk, hogy...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Definitionsgemäß ... bedeutet...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Utilisé pour définir un certain mot
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Utilisé pour définir un certain mot
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Utilisé pour définir un certain mot
Der Begriff ... bezieht sich auf...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Utilisé pour définir un certain mot
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Gemäß ... wird ... definiert als...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...wird im Allgemeinen verstanden als...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Une manière simple de définir un certain mot
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Damit meinen wir...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude