Turc | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Ouverture générale pour introduire un sujet
It is a well-known fact that…
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
A great deal is being written and said about…
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Ouverture générale pour introduire un sujet
It is generally agreed today that…
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
We then review the factors…
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
We build on this analysis to identify…
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
A persistent theme in...is…
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Introduction des thèmes principaux
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Pour mettre en valeur votre étude
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
This research explores the causes of…
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
The authors of more recent studies have proposed that…
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Our purpose is to…
Amacımız ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

By definition… means…
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Utilisé pour définir un certain mot
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Utilisé pour définir un certain mot
It is important to be clear about the definition of…
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Utilisé pour définir un certain mot
The term… refers to…
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Utilisé pour définir un certain mot
The standard model suggests that… can be defined as…
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
According to..., …is defined as…
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
…is commonly understood to mean…
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
What we usually have in mind when we talk about… is…
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Two brief examples might clarify this concept.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
It is important to emphasize…
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Our focus is on…
Bizim odaklandığımız nokta ...
Une manière simple de définir un certain mot
Finally, we should clarify our definition of…
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
What we mean is that…
Demek istediğimiz şu ki ...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Several explanations have been offered.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
We can characterize these explanations as being rooted in…
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Following..., scholars have argued that …
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

The central question then becomes: how might… affect…?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...found a significant correlation between… and…
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude