Grec | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Ouverture générale pour introduire un sujet
众所周知...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Ouverture générale pour introduire un sujet
如今,大家普遍认为...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
我们审视...等方面。
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
在此分析基础上,我们论证...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
在...领域,学者们普遍认为...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Introduction des thèmes principaux
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Pour mettre en valeur votre étude
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
这项研究探寻...的原因
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
近期相关研究的作者建议...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
我们的目的是...
Ο σκοπός μας είναι...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

根据定义,...的意思是...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Utilisé pour définir un certain mot
在这篇论文中,术语...的意思是...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Utilisé pour définir un certain mot
明确...的定义很重要
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Utilisé pour définir un certain mot
术语...指...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Utilisé pour définir un certain mot
根据标准模型,...可以被定义为...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
根据...,...被定义为...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...普遍被认为是指...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
提到...,通常我们想到的是...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
两个简短的例子可以解释这一概念。
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
强调...很重要
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
我们的关注点在...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Une manière simple de définir un certain mot
最后,我们应该明确对...的定义
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
我们的意思是...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
就此可以提供几种解释。
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
根据...,其他学者认为...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

那么核心问题是:...将如何影响...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
研究表明多种因素与...相关
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...发现...和...存在重要关联
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude