Polonais | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Ouverture générale pour introduire un sujet
众所周知...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Wiele się mówi i pisze o...
Ouverture générale pour introduire un sujet
如今,大家普遍认为...
Przyjęło się twierdzić, że...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
我们审视...等方面。
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
在此分析基础上,我们论证...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
在...领域,学者们普遍认为...
Stałym tematem w...jest...
Introduction des thèmes principaux
根据实证研究,...现象已被重点关注。
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Pour mettre en valeur votre étude
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
这项研究探寻...的原因
Praca ta bada przyczyny...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
近期相关研究的作者建议...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
我们的目的是...
Naszym celem jest...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

根据定义,...的意思是...
Z definicji... wynika...
Utilisé pour définir un certain mot
在这篇论文中,术语...的意思是...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Utilisé pour définir un certain mot
明确...的定义很重要
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Utilisé pour définir un certain mot
术语...指...
Termin...odnosi się do...
Utilisé pour définir un certain mot
根据标准模型,...可以被定义为...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
根据...,...被定义为...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...普遍被认为是指...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
提到...,通常我们想到的是...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
两个简短的例子可以解释这一概念。
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
强调...很重要
Należy podkreślić,...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
我们的关注点在...
Skupiając się na...
Une manière simple de définir un certain mot
最后,我们应该明确对...的定义
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
我们的意思是...
Mam na myśli, że...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
就此可以提供几种解释。
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
根据...,其他学者认为...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

那么核心问题是:...将如何影响...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
研究表明多种因素与...相关
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...发现...和...存在重要关联
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude