Suédois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
要回答这个问题,我们首先来看一下...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Ouverture générale pour introduire un sujet
众所周知...
Det är ett välkänt faktum att ...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
关于...已有大量书面和口头的讨论。
En hel del skrivs och sägs om...
Ouverture générale pour introduire un sujet
如今,大家普遍认为...
Det är idag allmänt accepterat att...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
我们审视...等方面。
Vi granskar därefter de faktorer...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
在此分析基础上,我们论证...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
在...领域,学者们普遍认为...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introduction des thèmes principaux
根据实证研究,...现象已被重点关注。
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Pour mettre en valeur votre étude
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
这项研究探寻...的原因
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
近期相关研究的作者建议...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
我们的目的是...
Syftet är att ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

根据定义,...的意思是...
… betyder per definition …
Utilisé pour définir un certain mot
在这篇论文中,术语...的意思是...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Utilisé pour définir un certain mot
明确...的定义很重要
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Utilisé pour définir un certain mot
术语...指...
Termen ... hänvisar till ...
Utilisé pour définir un certain mot
根据标准模型,...可以被定义为...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
根据...,...被定义为...
Enligt ... definieras ... som ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...普遍被认为是指...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
提到...,通常我们想到的是...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
两个简短的例子可以解释这一概念。
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
强调...很重要
Det är viktigt att understryka ...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
我们的关注点在...
Vårt fokus ligger på ...
Une manière simple de définir un certain mot
最后,我们应该明确对...的定义
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
我们的意思是...
Vad vi menar med detta är att ...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
就此可以提供几种解释。
Flera förklaringar har erbjudits.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
根据...,其他学者认为...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

那么核心问题是:...将如何影响...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
研究表明多种因素与...相关
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...发现...和...存在重要关联
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude