Tchèque | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Ouverture générale pour introduire un sujet
众所周知...
Je obecně známým faktem, že...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Ouverture générale pour introduire un sujet
如今,大家普遍认为...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
我们审视...等方面。
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
在此分析基础上,我们论证...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
在...领域,学者们普遍认为...
Přetrvávající otázka v...je...
Introduction des thèmes principaux
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Pour mettre en valeur votre étude
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
这项研究探寻...的原因
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
近期相关研究的作者建议...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
我们的目的是...
Našim cílem je...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

根据定义,...的意思是...
Podle definice...znamená...
Utilisé pour définir un certain mot
在这篇论文中,术语...的意思是...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Utilisé pour définir un certain mot
明确...的定义很重要
Je důležité si ujasnit definici...
Utilisé pour définir un certain mot
术语...指...
Termín...odkazuje na...
Utilisé pour définir un certain mot
根据标准模型,...可以被定义为...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
根据...,...被定义为...
Podle... je definován/a jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...普遍被认为是指...
...se obecně rozumí...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
提到...,通常我们想到的是...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
两个简短的例子可以解释这一概念。
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
强调...很重要
Je důležité zdůraznit...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
我们的关注点在...
Zaměřujeme se na...
Une manière simple de définir un certain mot
最后,我们应该明确对...的定义
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
我们的意思是...
To, co máme na mysli, je...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
就此可以提供几种解释。
Bylo navrhnuto několik definic.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Tato vysvětlení vychází z...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
根据...,其他学者认为...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

那么核心问题是:...将如何影响...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
研究表明多种因素与...相关
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...发现...和...存在重要关联
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude