Thaïlandais | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
要回答这个问题,我们首先来看一下...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Ouverture générale pour introduire un sujet
众所周知...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
关于...已有大量书面和口头的讨论。
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Ouverture générale pour introduire un sujet
如今,大家普遍认为...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
我们审视...等方面。
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
在此分析基础上,我们论证...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
在...领域,学者们普遍认为...
รูปแบบคงที่...คือ...
Introduction des thèmes principaux
根据实证研究,...现象已被重点关注。
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Pour mettre en valeur votre étude
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
这项研究探寻...的原因
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
近期相关研究的作者建议...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
我们的目的是...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

根据定义,...的意思是...
ในความหมาย... หมายถึง...
Utilisé pour définir un certain mot
在这篇论文中,术语...的意思是...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Utilisé pour définir un certain mot
明确...的定义很重要
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Utilisé pour définir un certain mot
术语...指...
คำนี้...หมายถึง...
Utilisé pour définir un certain mot
根据标准模型,...可以被定义为...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
根据...,...被定义为...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...普遍被认为是指...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
提到...,通常我们想到的是...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
两个简短的例子可以解释这一概念。
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
强调...很重要
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
我们的关注点在...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Une manière simple de définir un certain mot
最后,我们应该明确对...的定义
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
我们的意思是...
เราหมายถึงว่า...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
就此可以提供几种解释。
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
根据...,其他学者认为...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

那么核心问题是:...将如何影响...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
研究表明多种因素与...相关
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...发现...和...存在重要关联
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude