Vietnamien | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
Ouverture générale pour introduire un sujet
众所周知...
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
关于...已有大量书面和口头的讨论。
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
Ouverture générale pour introduire un sujet
如今,大家普遍认为...
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
我们审视...等方面。
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
在此分析基础上,我们论证...
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
在...领域,学者们普遍认为...
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Introduction des thèmes principaux
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
Pour mettre en valeur votre étude
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
这项研究探寻...的原因
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
近期相关研究的作者建议...
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
我们的目的是...
Mục đích nghiên cứu là...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

根据定义,...的意思是...
... được định nghĩa là...
Utilisé pour définir un certain mot
在这篇论文中,术语...的意思是...
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
Utilisé pour définir un certain mot
明确...的定义很重要
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Utilisé pour définir un certain mot
术语...指...
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Utilisé pour définir un certain mot
根据标准模型,...可以被定义为...
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
根据...,...被定义为...
Theo..., ... được định nghĩa là...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...普遍被认为是指...
... thường được hiểu là...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
提到...,通常我们想到的是...
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
两个简短的例子可以解释这一概念。
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
强调...很重要
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
我们的关注点在...
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Une manière simple de définir un certain mot
最后,我们应该明确对...的定义
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
我们的意思是...
Ý của người viết là...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
就此可以提供几种解释。
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
根据...,其他学者认为...
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

那么核心问题是:...将如何影响...?
Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
研究表明多种因素与...相关
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...发现...和...存在重要关联
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude