Hongrois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Ouverture générale pour introduire un sujet
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Közismert tény, miszerint...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
Rengeteg anyag szól arról...
Ouverture générale pour introduire un sujet
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Utána áttekintjük a tényezőket...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
...의 주요 주제는 ... 입니다.
A...egy állandó téma a ...-ban.
Introduction des thèmes principaux
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Pour mettre en valeur votre étude
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
저희의 목적은 ... 입니다.
A célunk, hogy...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Utilisé pour définir un certain mot
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Utilisé pour définir un certain mot
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Utilisé pour définir un certain mot
... 단어는 ...를 의미합니다.
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Utilisé pour définir un certain mot
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Une manière simple de définir un certain mot
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
여러 설명들이 제공되었습니다.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude