Suédois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Ouverture générale pour introduire un sujet
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Det är ett välkänt faktum att ...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
En hel del skrivs och sägs om...
Ouverture générale pour introduire un sujet
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Det är idag allmänt accepterat att...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Vi granskar därefter de faktorer...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
...의 주요 주제는 ... 입니다.
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introduction des thèmes principaux
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Pour mettre en valeur votre étude
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
저희의 목적은 ... 입니다.
Syftet är att ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
… betyder per definition …
Utilisé pour définir un certain mot
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Utilisé pour définir un certain mot
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Utilisé pour définir un certain mot
... 단어는 ...를 의미합니다.
Termen ... hänvisar till ...
Utilisé pour définir un certain mot
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Enligt ... definieras ... som ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Det är viktigt att understryka ...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Vårt fokus ligger på ...
Une manière simple de définir un certain mot
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Vad vi menar med detta är att ...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
여러 설명들이 제공되었습니다.
Flera förklaringar har erbjudits.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Efter ... har forskare hävdat att ...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude