Thaïlandais | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Ouverture générale pour introduire un sujet
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Ouverture générale pour introduire un sujet
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
...의 주요 주제는 ... 입니다.
รูปแบบคงที่...คือ...
Introduction des thèmes principaux
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Pour mettre en valeur votre étude
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
저희의 목적은 ... 입니다.
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
ในความหมาย... หมายถึง...
Utilisé pour définir un certain mot
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Utilisé pour définir un certain mot
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Utilisé pour définir un certain mot
... 단어는 ...를 의미합니다.
คำนี้...หมายถึง...
Utilisé pour définir un certain mot
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
우리의 관심은.... 에 있습니다.
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Une manière simple de définir un certain mot
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
เราหมายถึงว่า...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
여러 설명들이 제공되었습니다.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude