Chinois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Ouverture générale pour introduire un sujet
Det er et velkendt faktum at...
众所周知...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Ouverture générale pour introduire un sujet
Generelt set er det i dag aftalt at...
如今,大家普遍认为...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Herpå evaluerer vi de faktorer...
我们审视...等方面。
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
在此分析基础上,我们论证...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Et vedvarende emne i...er...
在...领域,学者们普遍认为...
Introduction des thèmes principaux
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Pour mettre en valeur votre étude
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
这项研究探寻...的原因
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
近期相关研究的作者建议...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Vores formål er at...
我们的目的是...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Ved definition...betyder...
根据定义,...的意思是...
Utilisé pour définir un certain mot
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Utilisé pour définir un certain mot
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
明确...的定义很重要
Utilisé pour définir un certain mot
Termet... henviser til...
术语...指...
Utilisé pour définir un certain mot
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
根据标准模型,...可以被定义为...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Ifølge..., defineres...som...
根据...,...被定义为...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...forståes sædvanligvis som...
...普遍被认为是指...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
提到...,通常我们想到的是...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Det er vigtigt at understrege...
强调...很重要
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Vores fokus er på...
我们的关注点在...
Une manière simple de définir un certain mot
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
最后,我们应该明确对...的定义
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Hvad vi mener er at...
我们的意思是...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
就此可以提供几种解释。
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
根据...,其他学者认为...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
研究表明多种因素与...相关
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...发现...和...存在重要关联
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude