Hongrois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Ya es bien sabido que...
Közismert tény, miszerint...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Mucho se ha escrito sobre...
Rengeteg anyag szól arról...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Examinaremos los factores...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Un tema persistente en... es...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Introduction des thèmes principaux
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Pour mettre en valeur votre étude
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Esta investigación explora las causas de...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Tenemos como propósito...
A célunk, hogy...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

...es por definición...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Utilisé pour définir un certain mot
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Utilisé pour définir un certain mot
Es importante entender correctamente la definición de...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Utilisé pour définir un certain mot
El término... se refiere a...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Utilisé pour définir un certain mot
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
De acuerdo con..., ... se define como...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... se entiende como...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Es importante enfatizar...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Nuestro punto de enfoque será...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Une manière simple de définir un certain mot
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Queremos decir...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Se han ofrecido varias explicaciones...
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
X encontró una relación significativa entre... y ...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude