Polonais | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Ouverture générale pour introduire un sujet
On tunnettu tosiasia, että...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Wiele się mówi i pisze o...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Przyjęło się twierdzić, że...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Itsepintainen perusajatus... on...
Stałym tematem w...jest...
Introduction des thèmes principaux
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Pour mettre en valeur votre étude
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Praca ta bada przyczyny...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Tarkoituksemme on...
Naszym celem jest...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Määritelmältään...tarkoittaa...
Z definicji... wynika...
Utilisé pour définir un certain mot
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Utilisé pour définir un certain mot
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Utilisé pour définir un certain mot
Termi... viittaa...
Termin...odnosi się do...
Utilisé pour définir un certain mot
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...mukaan ... määritellään...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
On tärkeää painottaa...
Należy podkreślić,...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Keskitymme...
Skupiając się na...
Une manière simple de définir un certain mot
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Tarkoitamme tällä, että...
Mam na myśli, że...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Useita selityksiä on tarjottu.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Nämä selitykset kumpuavat...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude