Suédois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Ouverture générale pour introduire un sujet
On tunnettu tosiasia, että...
Det är ett välkänt faktum att ...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
En hel del skrivs och sägs om...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Det är idag allmänt accepterat att...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Vi granskar därefter de faktorer...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Itsepintainen perusajatus... on...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introduction des thèmes principaux
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Pour mettre en valeur votre étude
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Tarkoituksemme on...
Syftet är att ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Määritelmältään...tarkoittaa...
… betyder per definition …
Utilisé pour définir un certain mot
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Utilisé pour définir un certain mot
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Utilisé pour définir un certain mot
Termi... viittaa...
Termen ... hänvisar till ...
Utilisé pour définir un certain mot
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...mukaan ... määritellään...
Enligt ... definieras ... som ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
On tärkeää painottaa...
Det är viktigt att understryka ...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Keskitymme...
Vårt fokus ligger på ...
Une manière simple de définir un certain mot
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Tarkoitamme tällä, että...
Vad vi menar med detta är att ...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Useita selityksiä on tarjottu.
Flera förklaringar har erbjudits.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Nämä selitykset kumpuavat...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude