Grec | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Ouverture générale pour introduire un sujet
C'est un fait bien connu que...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Ouverture générale pour introduire un sujet
De nos jours, il est convenu que...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Nous analyserons ensuite les points...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Un thème récurrent est...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Introduction des thèmes principaux
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Pour mettre en valeur votre étude
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Ce travail explore les causes de...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Notre but est de...
Ο σκοπός μας είναι...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Par définition... signifie...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Utilisé pour définir un certain mot
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Utilisé pour définir un certain mot
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Utilisé pour définir un certain mot
Le terme... fait référence à...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Utilisé pour définir un certain mot
La norme veut que... soit défini en tant que...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Selon..., ...est défini en tant que...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...est communément compris comme...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Il est important de mettre en valeur...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Nous concentrons notre attention sur...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Une manière simple de définir un certain mot
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Ce que nous entendons par là est que...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Plusieurs explications ont été proposées.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Ces explications trouvent leur origine dans...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude