Chinois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Ouverture générale pour introduire un sujet
Είναι πλέον γνωστό ότι...
众所周知...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Ouverture générale pour introduire un sujet
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
如今,大家普遍认为...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
我们审视...等方面。
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
在此分析基础上,我们论证...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
在...领域,学者们普遍认为...
Introduction des thèmes principaux
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Pour mettre en valeur votre étude
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
这项研究探寻...的原因
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
近期相关研究的作者建议...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Ο σκοπός μας είναι...
我们的目的是...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Εξ ορισμού... σημαίνει...
根据定义,...的意思是...
Utilisé pour définir un certain mot
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Utilisé pour définir un certain mot
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
明确...的定义很重要
Utilisé pour définir un certain mot
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
术语...指...
Utilisé pour définir un certain mot
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
根据标准模型,...可以被定义为...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
根据...,...被定义为...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...普遍被认为是指...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
提到...,通常我们想到的是...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
强调...很重要
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
我们的关注点在...
Une manière simple de définir un certain mot
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
最后,我们应该明确对...的定义
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Με αυτό εννοούμε ότι...
我们的意思是...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
就此可以提供几种解释。
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
根据...,其他学者认为...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
研究表明多种因素与...相关
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
...发现...和...存在重要关联
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude