Français | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Είναι πλέον γνωστό ότι...
C'est un fait bien connu que...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
De nos jours, il est convenu que...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Nous analyserons ensuite les points...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Un thème récurrent est...
Introduction des thèmes principaux
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Pour mettre en valeur votre étude
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Ce travail explore les causes de...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Ο σκοπός μας είναι...
Notre but est de...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Par définition... signifie...
Utilisé pour définir un certain mot
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Utilisé pour définir un certain mot
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Utilisé pour définir un certain mot
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Le terme... fait référence à...
Utilisé pour définir un certain mot
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Selon..., ...est défini en tant que...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...est communément compris comme...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Il est important de mettre en valeur...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Nous concentrons notre attention sur...
Une manière simple de définir un certain mot
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Με αυτό εννοούμε ότι...
Ce que nous entendons par là est que...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Plusieurs explications ont été proposées.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Ces explications trouvent leur origine dans...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude