Néerlandais | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Het is een welbekend feit dat ...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Een vast onderwerp in ... is ...
Introduction des thèmes principaux
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Pour mettre en valeur votre étude
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Ο σκοπός μας είναι...
Ons doel is, ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Volgens de definitie betekent ... ...
Utilisé pour définir un certain mot
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Utilisé pour définir un certain mot
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Utilisé pour définir un certain mot
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Utilisé pour définir un certain mot
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...είναι γενικά κατανοητό ως...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Une manière simple de définir un certain mot
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Με αυτό εννοούμε ότι...
Daarmee bedoelen we ...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude