Polonais | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Wiele się mówi i pisze o...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Przyjęło się twierdzić, że...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Stałym tematem w...jest...
Introduction des thèmes principaux
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Pour mettre en valeur votre étude
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Praca ta bada przyczyny...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Ο σκοπός μας είναι...
Naszym celem jest...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Z definicji... wynika...
Utilisé pour définir un certain mot
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Utilisé pour définir un certain mot
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Utilisé pour définir un certain mot
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Termin...odnosi się do...
Utilisé pour définir un certain mot
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Należy podkreślić,...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Skupiając się na...
Une manière simple de définir un certain mot
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Με αυτό εννοούμε ότι...
Mam na myśli, że...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude