Turc | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Introduction des thèmes principaux
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Pour mettre en valeur votre étude
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Ο σκοπός μας είναι...
Amacımız ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Εξ ορισμού... σημαίνει...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Utilisé pour définir un certain mot
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Utilisé pour définir un certain mot
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Utilisé pour définir un certain mot
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Utilisé pour définir un certain mot
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Une manière simple de définir un certain mot
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Με αυτό εννοούμε ότι...
Demek istediğimiz şu ki ...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude