Chinois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Ouverture générale pour introduire un sujet
Közismert tény, miszerint...
众所周知...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Rengeteg anyag szól arról...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Ouverture générale pour introduire un sujet
Általánosan elfogadott tény, hogy...
如今,大家普遍认为...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Utána áttekintjük a tényezőket...
我们审视...等方面。
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
在此分析基础上,我们论证...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
A...egy állandó téma a ...-ban.
在...领域,学者们普遍认为...
Introduction des thèmes principaux
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Pour mettre en valeur votre étude
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
这项研究探寻...的原因
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
近期相关研究的作者建议...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
A célunk, hogy...
我们的目的是...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
根据定义,...的意思是...
Utilisé pour définir un certain mot
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Utilisé pour définir un certain mot
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
明确...的定义很重要
Utilisé pour définir un certain mot
A .... kifejezés arra utal, hogy...
术语...指...
Utilisé pour définir un certain mot
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
根据标准模型,...可以被定义为...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
.... szerint a .... jelentése, hogy....
根据...,...被定义为...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...普遍被认为是指...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
提到...,通常我们想到的是...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Fontos hangsúlyozni, hogy...
强调...很重要
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
我们的关注点在...
Une manière simple de définir un certain mot
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
最后,我们应该明确对...的定义
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
我们的意思是...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
就此可以提供几种解释。
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
根据...,其他学者认为...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
研究表明多种因素与...相关
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...发现...和...存在重要关联
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude