Néerlandais | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Közismert tény, miszerint...
Het is een welbekend feit dat ...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Rengeteg anyag szól arról...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Utána áttekintjük a tényezőket...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
A...egy állandó téma a ...-ban.
Een vast onderwerp in ... is ...
Introduction des thèmes principaux
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Pour mettre en valeur votre étude
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
A célunk, hogy...
Ons doel is, ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Volgens de definitie betekent ... ...
Utilisé pour définir un certain mot
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Utilisé pour définir un certain mot
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Utilisé pour définir un certain mot
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Utilisé pour définir un certain mot
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Onze aandacht is gevestigd op ...
Une manière simple de définir un certain mot
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Daarmee bedoelen we ...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude