Suédois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Közismert tény, miszerint...
Det är ett välkänt faktum att ...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Rengeteg anyag szól arról...
En hel del skrivs och sägs om...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Det är idag allmänt accepterat att...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Utána áttekintjük a tényezőket...
Vi granskar därefter de faktorer...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
A...egy állandó téma a ...-ban.
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introduction des thèmes principaux
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Pour mettre en valeur votre étude
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
A célunk, hogy...
Syftet är att ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
… betyder per definition …
Utilisé pour définir un certain mot
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Utilisé pour définir un certain mot
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Utilisé pour définir un certain mot
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Termen ... hänvisar till ...
Utilisé pour définir un certain mot
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Enligt ... definieras ... som ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Det är viktigt att understryka ...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Vårt fokus ligger på ...
Une manière simple de définir un certain mot
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Vad vi menar med detta är att ...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Flera förklaringar har erbjudits.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude