Tchèque | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Közismert tény, miszerint...
Je obecně známým faktem, že...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Rengeteg anyag szól arról...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Utána áttekintjük a tényezőket...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
A...egy állandó téma a ...-ban.
Přetrvávající otázka v...je...
Introduction des thèmes principaux
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Pour mettre en valeur votre étude
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
A célunk, hogy...
Našim cílem je...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Podle definice...znamená...
Utilisé pour définir un certain mot
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Utilisé pour définir un certain mot
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Je důležité si ujasnit definici...
Utilisé pour définir un certain mot
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Termín...odkazuje na...
Utilisé pour définir un certain mot
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Podle... je definován/a jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...se obecně rozumí...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Je důležité zdůraznit...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Zaměřujeme se na...
Une manière simple de définir un certain mot
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
To, co máme na mysli, je...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Bylo navrhnuto několik definic.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Tato vysvětlení vychází z...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude