Allemand | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Het is een welbekend feit dat ...
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Een vast onderwerp in ... is ...
Ein beständiges Thema in ... ist...
Introduction des thèmes principaux
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Pour mettre en valeur votre étude
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Ons doel is, ...
Unsere Intention ist, ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Volgens de definitie betekent ... ...
Definitionsgemäß ... bedeutet...
Utilisé pour définir un certain mot
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Utilisé pour définir un certain mot
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Utilisé pour définir un certain mot
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Utilisé pour définir un certain mot
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Gemäß ... wird ... definiert als...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...wird im Allgemeinen verstanden als...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Onze aandacht is gevestigd op ...
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Une manière simple de définir un certain mot
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Daarmee bedoelen we ...
Damit meinen wir...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude