Finnois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Het is een welbekend feit dat ...
On tunnettu tosiasia, että...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Een vast onderwerp in ... is ...
Itsepintainen perusajatus... on...
Introduction des thèmes principaux
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Pour mettre en valeur votre étude
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Ons doel is, ...
Tarkoituksemme on...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Volgens de definitie betekent ... ...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Utilisé pour définir un certain mot
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Utilisé pour définir un certain mot
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Utilisé pour définir un certain mot
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termi... viittaa...
Utilisé pour définir un certain mot
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
...mukaan ... määritellään...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
On tärkeää painottaa...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Onze aandacht is gevestigd op ...
Keskitymme...
Une manière simple de définir un certain mot
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Daarmee bedoelen we ...
Tarkoitamme tällä, että...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Useita selityksiä on tarjottu.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Nämä selitykset kumpuavat...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude