Hongrois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Het is een welbekend feit dat ...
Közismert tény, miszerint...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Rengeteg anyag szól arról...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Een vast onderwerp in ... is ...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Introduction des thèmes principaux
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Pour mettre en valeur votre étude
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Ons doel is, ...
A célunk, hogy...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Volgens de definitie betekent ... ...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Utilisé pour définir un certain mot
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Utilisé pour définir un certain mot
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Utilisé pour définir un certain mot
Het begrip ... heeft betrekking op ...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Utilisé pour définir un certain mot
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... wordt in het algemeen opgevat als ...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Onze aandacht is gevestigd op ...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Une manière simple de définir un certain mot
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Daarmee bedoelen we ...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude