Japonais | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Ouverture générale pour introduire un sujet
Het is een welbekend feit dat ...
これは周知の事実だが、・・・
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Ouverture générale pour introduire un sujet
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
・・・・と言われているが、・・・
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Aansluitend bespreken we de factoren ...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Een vast onderwerp in ... is ...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Introduction des thèmes principaux
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Pour mettre en valeur votre étude
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
最近では・・・・と言われているが、
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Ons doel is, ...
私たちの目的は・・・・
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Volgens de definitie betekent ... ...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Utilisé pour définir un certain mot
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Utilisé pour définir un certain mot
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Utilisé pour définir un certain mot
Het begrip ... heeft betrekking op ...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Utilisé pour définir un certain mot
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... wordt in het algemeen opgevat als ...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
・・・・を強調することは重要である。
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Onze aandacht is gevestigd op ...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Une manière simple de définir un certain mot
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Daarmee bedoelen we ...
私たちが意味しているのは・・・・
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
複数の例が見受けられる。
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude